பங்கு சந்தையில் கற்றுக் கொண்டே பணம் சம்பாதியுங்கள்

பங்கு சந்தையில் கற்றுக் கொண்டே பணம் சம்பாதியுங்கள்

    இப்பொழுதே இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்* பங்கு சந்தைக்கு புதியவரா நீங்கள்?

* பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

* குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு

பங்கு சந்தையில் கற்றுக் கொண்டே பணம் சம்பாதியுங்கள்,     
   வருமானம் ஈட்டுங்கள்.

* இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்

* இரண்டு நாட்களில் பயிற்சி தந்து வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச   
   ஆலோசனைகளை வழங்குகிறோம்

***********************************************************************************

இலவச டிரேடிங் அக்கவுண்ட் ஒப்பன் செய்து தரப்படும்
பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்புகள்  - சென்னை
இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள்


ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி


91-9094047040 / 044-24333577

பங்கு சந்தையில் கற்றுக் கொண்டே பணம் சம்பாதியுங்கள்

பங்கு சந்தையில் கற்றுக் கொண்டே பணம் சம்பாதியுங்கள்

    இப்பொழுதே இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்* பங்கு சந்தைக்கு புதியவரா நீங்கள்?

* பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

* குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு

பங்கு சந்தையில் கற்றுக் கொண்டே பணம் சம்பாதியுங்கள்,     
   வருமானம் ஈட்டுங்கள்.

* இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்

* இரண்டு நாட்களில் பயிற்சி தந்து வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச   
   ஆலோசனைகளை வழங்குகிறோம்

***********************************************************************************

இலவச டிரேடிங் அக்கவுண்ட் ஒப்பன் செய்து தரப்படும்
பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்புகள்  - சென்னை
இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள்


ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி


91-9094047040 / 044-24333577

Share Market Training - Chennai

Share Market Training - Chennai

      REGISTER FOR FREE TRAINING 


Stock Market Training for beginners,Technical Analysis on Equity,Commodity,Forex Market,Learn Indian Equity Share Market Share Market Trading Basics: Fundamentals Of Share Market Trading training, Stock Market Basics - Share Market Trading Basics,Share Market Trading Questions/Answers/Faq about Share Market derivatives,rupeedesk,learn and earn share Equity,Commodity and currency market traded in NSE,MCX,NCDEX And MCXSX- Rupeedesk.Contact: 9094047040/9841986753/ 044-24333577, www.rupeedesk.in)

Share Market Training - Chennai

Share Market Training - Chennai

      REGISTER FOR FREE TRAINING 


Stock Market Training for beginners,Technical Analysis on Equity,Commodity,Forex Market,Learn Indian Equity Share Market Share Market Trading Basics: Fundamentals Of Share Market Trading training, Stock Market Basics - Share Market Trading Basics,Share Market Trading Questions/Answers/Faq about Share Market derivatives,rupeedesk,learn and earn share Equity,Commodity and currency market traded in NSE,MCX,NCDEX And MCXSX- Rupeedesk.Contact: 9094047040/9841986753/ 044-24333577, www.rupeedesk.in)

பங்கு சந்தைக்கு புதியவரா நீங்கள்?

பங்கு சந்தைக்கு புதியவரா நீங்கள்?* பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

* பங்கு சந்தைக்கு புதியவரா நீங்கள்?

* குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு

பங்கு சந்தையில் கற்றுக் கொண்டே பணம் சம்பாதியுங்கள்,     
   வருமானம் ஈட்டுங்கள்.

* இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்

* இரண்டு நாட்களில் பயிற்சி தந்து வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச   
   ஆலோசனைகளை வழங்குகிறோம்

***********************************************************************************

இலவச டிரேடிங் அக்கவுண்ட் ஒப்பன் செய்து தரப்படும்
பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்புகள்  - சென்னை
இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள்


ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி


91-9094047040 / 044-24333577

பங்கு சந்தைக்கு புதியவரா நீங்கள்?

பங்கு சந்தைக்கு புதியவரா நீங்கள்?* பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

* பங்கு சந்தைக்கு புதியவரா நீங்கள்?

* குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு

பங்கு சந்தையில் கற்றுக் கொண்டே பணம் சம்பாதியுங்கள்,     
   வருமானம் ஈட்டுங்கள்.

* இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்

* இரண்டு நாட்களில் பயிற்சி தந்து வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச   
   ஆலோசனைகளை வழங்குகிறோம்

***********************************************************************************

இலவச டிரேடிங் அக்கவுண்ட் ஒப்பன் செய்து தரப்படும்
பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்புகள்  - சென்னை
இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள்


ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி


91-9094047040 / 044-24333577

பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்படி?* பங்கு சந்தைக்கு புதியவரா நீங்கள்?

* குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு

*  பங்கு சந்தையில் கற்றுக் கொண்டே பணம் சம்பாதியுங்கள், வருமானம் ஈட்டுங்கள்.

* இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்

* இரண்டு நாட்களில் பயிற்சி தந்து வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச   
   ஆலோசனைகளை வழங்குகிறோம்

***********************************************************************************

இலவச டிரேடிங் அக்கவுண்ட் ஒப்பன் செய்து தரப்படும்
பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்புகள்  - சென்னை
இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள்


ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி


91-9094047040 / 044-24333577


பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்படி?* பங்கு சந்தைக்கு புதியவரா நீங்கள்?

* குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு

*  பங்கு சந்தையில் கற்றுக் கொண்டே பணம் சம்பாதியுங்கள், வருமானம் ஈட்டுங்கள்.

* இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்

* இரண்டு நாட்களில் பயிற்சி தந்து வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச   
   ஆலோசனைகளை வழங்குகிறோம்

***********************************************************************************

இலவச டிரேடிங் அக்கவுண்ட் ஒப்பன் செய்து தரப்படும்
பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்புகள்  - சென்னை
இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள்


ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி


91-9094047040 / 044-24333577குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு


குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு

இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்


 http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls

பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்புகள்  - சென்னை
இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள்
இலவச டிரேடிங் அக்கவுண்ட் ஒப்பன் செய்து தரப்படும்

ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி

குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு


குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு

இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்


 http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls

பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்புகள்  - சென்னை
இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள்
இலவச டிரேடிங் அக்கவுண்ட் ஒப்பன் செய்து தரப்படும்

ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி

Free Bank Nifty Option Tips

Free Bank Nifty Option Tips
Free Bank Nifty Option Tips

FREE STOCKS AND NIFTY TIPS - RUPEEDESK

We are Leading Indian Stock Tips Providers for EquityStock Tips, Intraday Tips, Free Intraday Stock Tips, Stock Market Tips Updated Daily, NSE BSE Stock Tips, Stock Trends,
(Contact: 9094047040/9841986753/ 044-24333577, www.rupeedesk.in)Free Bank Nifty Option Tips

Free Bank Nifty Option Tips
Free Bank Nifty Option Tips

FREE STOCKS AND NIFTY TIPS - RUPEEDESK

We are Leading Indian Stock Tips Providers for EquityStock Tips, Intraday Tips, Free Intraday Stock Tips, Stock Market Tips Updated Daily, NSE BSE Stock Tips, Stock Trends,
(Contact: 9094047040/9841986753/ 044-24333577, www.rupeedesk.in)Share Market Training

Share Market Training


Share Market Training

Stock Market Training for beginners,Technical Analysis on Equity,Commodity,Forex Market,Learn Indian Equity Share Market Share Market Trading Basics: Fundamentals Of Share Market Trading training, Stock Market Basics - Share Market Trading Basics,Share Market Trading Questions/Answers/Faq about Share Market derivatives,rupeedesk,learn and earn share Equity,Commodity and currency market traded in NSE,MCX,NCDEX And MCXSX- Rupeedesk.Contact: 9094047040/9841986753/ 044-24333577, www.rupeedesk.in)

Share Market Training

Share Market Training


Share Market Training

Stock Market Training for beginners,Technical Analysis on Equity,Commodity,Forex Market,Learn Indian Equity Share Market Share Market Trading Basics: Fundamentals Of Share Market Trading training, Stock Market Basics - Share Market Trading Basics,Share Market Trading Questions/Answers/Faq about Share Market derivatives,rupeedesk,learn and earn share Equity,Commodity and currency market traded in NSE,MCX,NCDEX And MCXSX- Rupeedesk.Contact: 9094047040/9841986753/ 044-24333577, www.rupeedesk.in)

புத்தக மதிப்பு (Book Value) - ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி

புத்தக மதிப்பு (Book Value)


க.கார்த்திக் ராஜா ,ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி.
K.Karthik Raja , Rupeedesk Consultancy

புத்தக மதிப்பு (Book Value) - ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி

ஒரு நிறுவனத்தின் புத்தக மதிப்பு (Book Value) என்பது அதன் உண்மையான சொத்து மதிப்பைக் குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்த சொத்து மதிப்பிலிருந்து அந்த நிறுவனம் வாங்கிய கடன்களைக் கழித்துக் காணப்படும் மதிப்பே அந்த நிறுவனத்தின் உண்மையான மதிப்பாகும்

உதாரணமாக, ஒரு நிறுவனம் 80 லட்சம் மதிப்புள்ள சொத்துக்களையும், 60 லட்சத்துக்கு கடனும் வைத்திருந்தால் அந்த நிறுவனத்தின் புத்தக மதிப்பு 20 லட்சம்  (80 லட்சம் -- 60 லட்சம்) ஆகும். இதனாலேயே ஒரு நிறுவனம் கடனில் உள்ளதா அல்லது நல்ல நிலையில் உள்ளதா என்பதனை அறிவதற்கு தோரயமாக புத்தக மதிப்பை பயன்படுத்துகிறார்கள்.

நாம் புத்தக மதிப்பினை ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்பு நிலைக்குறிப்பு (Balance Sheet) என்ற அறிக்கையினை  ஆராய்ந்து அறியலாம்.புத்தக மதிப்பினை வைத்து அதன் பங்கு விலை நல்ல மதிப்புடன் உள்ளதா? இல்லையா? என்றும் அறிய முடியும். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு நிறுவனம் மொத்தம் 20,000  பங்குகளையும், புத்தக மதிப்பு 20,00,000 ஆகவும் கொண்டிருப்பதாக கொள்வோம். இப்போது ஒவ்வொரு பங்கிற்கும் உண்மையான மதிப்பு  என்ன என்பதை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்

Book Value per share = Book value / Total No. of outstanding shares.
ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு = புத்தக மதிப்பு / பங்குகள் எண்ணிக்கை
ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு = 20,00,000 / 20,000 = ரூ.100.

Book Value = Total Assets – (Intangible (Patents, Goodwill & etc.,) Assets + Liabilities)
Total No. of outstanding shares = Total No. of Equity Shares – Total No. of Preference shares

க.கார்த்திக் ராஜா ,ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி.
க.கார்த்திக் ராஜா ,ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி.
K.Karthik Raja , Rupeedesk Consultancy

புத்தக மதிப்பு (Book Value) - ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி

புத்தக மதிப்பு (Book Value)


க.கார்த்திக் ராஜா ,ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி.
K.Karthik Raja , Rupeedesk Consultancy

ஒரு நிறுவனத்தின் புத்தக மதிப்பு (Book Value) என்பது அதன் உண்மையான சொத்து மதிப்பைக் குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்த சொத்து மதிப்பிலிருந்து அந்த நிறுவனம் வாங்கிய கடன்களைக் கழித்துக் காணப்படும் மதிப்பே அந்த நிறுவனத்தின் உண்மையான மதிப்பாகும்

உதாரணமாக, ஒரு நிறுவனம் 80 லட்சம் மதிப்புள்ள சொத்துக்களையும், 60 லட்சத்துக்கு கடனும் வைத்திருந்தால் அந்த நிறுவனத்தின் புத்தக மதிப்பு 20 லட்சம்  (80 லட்சம் -- 60 லட்சம்) ஆகும். இதனாலேயே ஒரு நிறுவனம் கடனில் உள்ளதா அல்லது நல்ல நிலையில் உள்ளதா என்பதனை அறிவதற்கு தோரயமாக புத்தக மதிப்பை பயன்படுத்துகிறார்கள்.

நாம் புத்தக மதிப்பினை ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்பு நிலைக்குறிப்பு (Balance Sheet) என்ற அறிக்கையினை  ஆராய்ந்து அறியலாம்.புத்தக மதிப்பினை வைத்து அதன் பங்கு விலை நல்ல மதிப்புடன் உள்ளதா? இல்லையா? என்றும் அறிய முடியும். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு நிறுவனம் மொத்தம் 20,000  பங்குகளையும், புத்தக மதிப்பு 20,00,000 ஆகவும் கொண்டிருப்பதாக கொள்வோம். இப்போது ஒவ்வொரு பங்கிற்கும் உண்மையான மதிப்பு  என்ன என்பதை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்

Book Value per share = Book value / Total No. of outstanding shares.
ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு = புத்தக மதிப்பு / பங்குகள் எண்ணிக்கை
ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு = 20,00,000 / 20,000 = ரூ.100.

Book Value = Total Assets – (Intangible (Patents, Goodwill & etc.,) Assets + Liabilities)
Total No. of outstanding shares = Total No. of Equity Shares – Total No. of Preference shares

க.கார்த்திக் ராஜா ,ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி.
க.கார்த்திக் ராஜா ,ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி.
K.Karthik Raja , Rupeedesk Consultancy

Gujarat urges Centre to launch flights from Kandla

Gujarat urges Centre to launch flights from Kandla
18/05/2016 10:45

The Gujarat Civic Finance Minister Saurabh Patel has said that he has written to Union Civil Aviation Minister Ashok Gajapathi Raju , requesting him to introduce Air-India flights on the Kandla-Mumbai and Kandla-Delhi routes.
Commenting on the issue, Civic Finance Minister Saurabh Patel said, "Lack of air connectivity is hampering development of Kandla, which houses Kandla Port and entire eastern region of Kutch district which has been booming with industrial and commercial activities.”
“Kandla's poor air connectivity has a negative impact on the Port and SEZ, hampering the movement of high value goods. With the Mundra SEZ, the air services from Kandla becomes imperative," he added.
The Minister further added that the nearest airport to Kandla is at Bhuj at a distance of about 60 kms. From Bhuj, Air India runs a single flight while Jet Airways operates two flights a day, which is inadequate to meet the ever increasing demand of about 3,000 medium and large-scale industries located in Kandla.

Delhi metro begins trail run for 'driver-less' trains

Delhi metro begins trail run for 'driver-less' trains
18/05/2016 10:15
The Indian Government has said that the trial run of DELHI Metro's new 'driver-less' trains has begun, setting the ball rolling on what promises to be a technological feat, when they will run on 'unattended' mode.
As per reports, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and Union Urban Development Minister Venkaiah Naidu flagged off one such train equipped to travel on 'Unattended Train Operations' mode at the Mukundpur depot of metro's upcoming Majlis Park - Shiv Vihar corridor (Line 7).
Commenting on the issue, a metro official said,” Trial run of trains, that were unveiled last month, will take place between the depot and Majlis Park station, one of the terminal stations of the upcoming Pink Line, for the next few days. Gradually the distance covered by them will be increased.”
“The new trains will undergo rigorous trials to ensure that they are ready for smooth operations after the commissioning of the 58-km-long Mukundpur- Shiv Vihar and the 34-km-long Janakpuri (West)- Botanical Garden corridors , by the end of this year, although initially, train operators will run them,” he added.

Pharma exports to decline in next 5 years: Crisil

Pharma exports to decline in next 5 years: Crisil
18/05/2016 10:12
A report has said that the pharmaceutical sector is heading for a tough time as exports growth in formulations in US dollar terms is expected to almost halve to 10-12 per cent annually over the next five years.
Commenting on the issue, a Crisil Official said, "Exports growth in formulations (in US dollar terms) is expected to decline sharply to 10-12 per cent annually over the next 5 years, compared with a growth of 19 per cent seen in the last decade."
“Exports of generics have been the growth engine of the industry for a long while now, but the script is changing because the value of drugs going off-patent is declining even as pricing pressures are increasing,” he added.
As per reports, the annual sales growth of generic drugs in the US, the largest generics market, is seen slowing to 8-9 per cent over the next five years, and decelerate even more after that.
As per reports, Indian companies have increased their R&D spend for the top 30, it has shot up to 6.5 per cent of revenue in fiscal 2015 from 3.8 per cent a decade back.

NBCC to get 3 projects for redevelopment of Govt properties

NBCC to get 3 projects for redevelopment of Govt properties
18/05/2016 09:56
State-run NBCC has said that it is expecting three projects for redevelopment of the government properties worth about Rs 25,000 crore in the national capital.
Commenting on the issue, NBCC Chairman and Managing Director Anoop Mittal said, “The company's order book as of now stands at over Rs 35,000 crore and is likely to touch Rs Rs 60,000 crore in next few months.”
“Very soon NBCC is likely to add to its kitty, three more works of redevelopment of government properties valuing approximately Rs 25,000 crore and located at Netaji Nagar, Sarojini Nagar and Nauraji Nagar in Delhi," Mittal said.
As per reports, over the last year, National Buildings Construction Corporation (NBCC) has secured some big-ticket projects including redevelopment of exhibition centre of ITPO for Rs 2,149 crore and AIIMS redevelopment works project worth Rs 5,828 crore.
As per reports, the company has reported six per cent increase in its consolidated net profit at Rs 141.48 crore and 40 per cent rise in income from operations to Rs 2,313.38 crore in the fourth quarter of last fiscal.

EI approves VGF support for two PPP projects of Rajasthan

EI approves VGF support for two PPP projects of Rajasthan
18/05/2016 09:24
The Empowered Institution (EI), under the Government of India’s Scheme for Financial Support to Public Private Partnerships (PPPs) in Infrastructure, on Monday approved Viability Gap Funding (VGF) support to two projects of the Government of Rajasthan, according to an official statement.
The meeting was chaired by the additional secretary (investment), department of economic affairs, ministry of finance.
One project, in the road sector for development and operation of Chomu Chandwaji - Highways Project, was granted in-Principle approval while the other project, in the Power Sector, granted final approval of the VGF support, was for the development of the 400 kV Bikaner-Sikar Transmission Line Project .

Govt asks States to convert 3,784 urban areas into urban local bodies

Govt asks States to convert 3,784 urban areas into urban local bodies
18/05/2016 09:14

The ministry of urban development has asked 28 states to take immediate and necessary action to convert 3,784 census towns into statutory urban local bodies to promote planned urban development.
Rajiv Gauba, Secretary (Urban Development) in a letter to the Chief Secretaries of these States has highlighted the need for statutory Urban Local Bodies for planned and coordinated infrastructure development, enhancement of revenues and efficient delivery of services to citizens leading to overall growth of economic activities.
He stressed that “The opportunity of planned urban development might get lost if unplanned construction and ad hoc provisioning of infrastructure is allowed to take place over a long time”.
A census town is an area with urban characteristics like a minimum population of 5,000, at least 75 per cent of the male main working force engaged in non-agricultural activities and population density of at least 400 persons per sq.km. As per 2011 Census, there are 3,784 Census Towns as against 1,362 in 2001.
A Statutory Town is one with a municipality, corporation, cantonment board or notified town area committee. As per 2011 Census, there are 4,041 such towns as against 3,799 in 2001.
Gauba also informed the States that conversion of Census towns into statutory ULBs entitle them to Central assistance as per the guidelines of 14th Finance Commission. Under Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT), 50& weightage is given to the number of statutory towns in any State/UT in allocation of funds among States/UTs.

Govt defers schedule for coal mine commercial mining

Govt defers schedule for coal mine commercial mining
18/05/2016 01:15
The government has postponed the schedule of coal mines to be allotted for commercial mining and will shortly come out with a modified one, reported PTI. "This has reference to the document and schedule of the process dated April 21, 2016, for allotment of coal mines to state government companies of coal-bearing host states for sale of coal under the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015," the Coal Ministry said in a notice according to the media report. "It may kindly be noted that the present schedule of the... Allotment process is being postponed. Modified scheduled shall be informed shortly." No reasons have been attributed for the same. Moving ahead with its decision to open up the coal sector, the government had last month invited applications from public sector entities for allocation of eight mines that have been identified for commercial mining. These eight mines will be allotted to host states. Among these, two blocks are in Madhya Pradesh, while one each is in Odisha, Maharashtra, West Bengal, Jharkhand, Telangana and Chhattisgarh, an official said. The government had come out with the notice inviting applications for the mines on April 21. The government had earlier said that May 31 will be the last date for submission of applications and June 1 will be the application opening date. The nominated authority would make recommendations to the Centre for selection of allottees on June 8, and on June 10, the results would be published and intimation to allottees would be made, the government had said. The government further said July 15 will be the last date for furnishing of performance security and payment of fixed amount and first instalment of upfront amount while the allotment order will be issued on July 19. The decision to open up coal sector is in line with the government's target of doubling coal production to 1.5 billion tonnes by 2020. For Coal India, the target is 1 billion tonne. Coal and Power Minister Piyush Goyal had earlier said the government will ensure coal demand of states, PSUs and small players is fully met before opening the sector for commercial mining by private companies.